DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sběrný dvůr je uzavřen od 18.12.2022 do 2.1.2023

 

 

Obecní systém nakládání s odpady – Třebechovice pod Orebem

Systém nakládání s komunálním odpadem ve městě Třebechovice pod Orebem je dán obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2021 (dále OZV), která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající na území statutárního města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Na území města se komunální odpad třídí na využitelné složky (papír, plasty, bílé sklo, barevné sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, kovy, oděvy a textilní materiály a jedlé oleje a tuky), dále na nebezpečné složky, objemný odpad a směsný komunální odpad. Vzhledem k tomu, že stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním, zajišťuje si občan další nakládání s ním na své vlastní náklady, přičemž OZV ukládá občanům povinnost zajistit jeho přednostní využití.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ke stažení viz níže.

Pro město Třebechovice pod Orebem zajišťuje svozovou službu firma Marius Pedersen.

 

SVOZOVÝ PLÁN PRO ROK 2023

Svozovým dnem je vždy:      pondělí, úterý, středa     –     každý sudý týden

Pytlový svoz plastů a tetrapaků – středa  11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 3.5., 31.5., 28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 15.11, 13.12

SVOZOVÉ NÁDOBY (popelnice) A PYTLE PRO SVOZ PLASTŮ SI PŘIPRAVTE VE SVOZOVÝ DEN NEJPOZDĚJI DO 6:00 HODIN RÁNO!

 

Svozové trasy svozu směsného komunálního odpadu

Pondělí:

Čapkova, Družstevní práce, Habrmannova, Haškova, Havlíčkova, Heldovo náměstí, Hradecká, Jiráskova, Kubelíkova, Na Vartě, Nerudova, Orlická, Olbrachtova, Palackého, Pitrova, Resslova, Sv. Čecha, Severní, Tyršova, Vinická, Vítězná, Žižkova, Za Tratí

Úterý:
Alšova, Ambrožova, Borská, B. Němcové, Česká, Čs. legií, Flessarova, Jordánská, Komenského, Krátká, Lesní, Masarykovo nám., Moravská, Na Albě, Na Katovně, Na Kopečku, Na Kuchyňce, Na Obci, Na Ostrově, Na Spáleništi, Na Stavě, Na Tvrzi, Národní gardy, Orebitská, Pardubická, Pod Domy, Pod Fortnou, Pod Zahrady, Proboštova, Přemyslova, Slezská, Slovenská, Staroměstské nám., Šárovcova, Trčkova, Týnišťská, U Dolního mlýna, U Vodárny, Vitouškova, Plk. Zavorala

Středa:
Bědovická, Dvorská, Krňovice, Nepasice, Polánky, Sportovní, část Týnišťské ulice od plaveckého areálu k benzínové pumpě, Štěnkov

Velikosti a počty kontejnerů a popelnic

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Sběrnými nádobami se rozumějí:

a)  typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 70 litrů, 110 litrů (kovové), 120 litrů, 240 litrů a kontejnery       určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 1100 litrů

b)  bílé plastové pytle označené logem svozové společnosti MARIUS PEDERSEN

c)  pro rodinném domy se mohou používat popelnice do objemu 240 litrů, kontejnery na směsný komunální         odpad o objemu 1100 litrů jsou určeny pouze pro použití u bytových domů

 

Separovaný odpad musí být uložen do žlutých pylů s logem svozové firmy pro plasty a oranžových pytlů pro tetrapaky. Pytle se umisťují v den svozu podél svozové trasy.

Svozové nádoby pro svoz komunálního odpadu od rodinných domů bude nutné označit svozovou známkou na rok 2022. Svozové známky bude možné vyzvednout na městském úřadě. Žluté a oranžové pytle na plasty a tetrapaky a bílé pytle na komunální odpad s logem svozové firmy bude možné vyzvednout v sídle Technických služeb.

Pro chatovou osadu Štěnkov budou na místech určených pro stání kontejnerů na separovaný odpad (Štěnkov náves, Krňovice hospoda)  umístěny černé kontejnery o objemu 1100 l. Kontejnery budou vybaveny zámkem. Vlastníci nemovitostí v chatové osadě, zapojení do systému svozu podle vyhlášky OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, si budou moci vyzvednout klíče od kontejnerů v sídle Technických služeb na Heldově náměstí 528.

Pro zahrádkářskou kolonii Oreb bude u hlavní brány umístěn kontejner 1100 l se zámkem. Vlastníci nemovitostí, zapojení do systému svozu podle vyhlášky OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, si budou moci vyzvednout klíče od kontejneru v sídle Technických služeb na Heldově náměstí 528.

V zahrádkářské kolonii v ul. Na Stavě si vlastníci nemovitostí, zapojení do systému svozu podle vyhlášky OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,  budou moci vyzvednout v sídle Technických služeb bílé pytle s logem svozové firmy, které budou moci umístit do sběrného dvora v rámci jeho otevírací doby nebo v den svozu podél svozové trasy u přejezdu v ulici Na Stavě podle svozového kalendáře.

Nemovitosti s číslem evidenčním, které budou zapojeny do systému, mohou pro svoz použít předepsanou svozovou nádobu opatřenou svozovou známkou.

 

Svozy odpadů ze zeleně v roce 2023

V období od  24.4. do 6.11. 2023 každé pondělí na těchto stanovištích:

Ve státní svátek 1.5. 2023 mobilní svoz neprobíhá!  8.5.2023 již svoz probíhá dle svozového kalendáře níže

V městských částech Štěnkov, Krňovice, Polánky a Nepasice budou kontejnery obsluhovány pracovníky Technických služeb Třebechovice pod Orebem. Kontejnery budou stacionárně přistaveny a staženy následující den.


Na těchto stanovištích:
TÝNIŠŤSKÁ (Rybníček) křižovatka Slezská 15,00 – 15,15 hodin
NA STAVĚ parčík u závor 15,20 – 15,35 hodin
PARDUBICKÁ cesta Na Obec 15,40 – 15,55 hodin
NA TVRZI parkoviště 16,00 – 16,15 hodin
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 16,20 – 16,35 hodin
PALACKÉHO parkoviště 16,40 – 16,55 hodin
KUBELÍKOVA stánek zeleniny 17,00 – 17,15 hodin
HELDOVO NÁMĚSTÍ trafika 17,20 – 17,35 hodin
BĚDOVICE u sběrného místa 17,45 – 18,00 hodin
ŠŤĚNKOV na návsi přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
KRŇOVICE u hospody, při zdi hřbitova přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
NEPASICE trafostanice u mostu na Běleč přistaven kontejner so 12:00-po 9:00
POLÁNKY NAD DĚDINOU Spol.centrum – bývalá Jednota přistaven kontejner so 12:00-po 9:00

O případném prodloužení svozů rozhodnou Technické služby Třebechovice pod Orebem podle aktuální situace. Termíny budou uvedeny na webových stránkách a vyhlášeny v místním rozhlase.

 

Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad -  ke stažení níže

 

Sběrný dvůr – ulice Na Stavě 444

Otevírací doba sběrného dvora

úterý                    15.00 – 18.00 hodin

čtvrtek                 15.00 – 18.00 hodin

sobota                   9.00 – 12.00 hodin

 

Pravidla pro ukládání odpadu na sběrný dvůr

Na sběrný dvůr mohou odkládat odpad občané s trvalým pobytem v Třebechovicích pod Orebem. Trvalý pobyt je nutné prokázat předložením občanského průkazu. Majitelé nemovitostí, kteří nemají trvalý pobyt v Třebechovicích, jsou zařazeni do systému svozu odpadu, a prokáží se předložením výpisu z katastru nemovitostí a občanským průkazem. Toto se týká i vlastníků nemovitostí v chatových a zahrádkářských koloniích.

Na sběrném dvoře lze odkládat nebezpečný a objemný odpad např. pneumatiky, lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů a barev, motorové oleje a oleje rostlinného původu. Dále starý nábytek v rozloženém stavu, prkna, pařezy apod.

Na Sběrný dvůr NELZE vozit odpad obsahující azbest! (např. komínové roury, vlnité desky,  izolační materiál)

Maximální množství pro odkládání velkoobjemového odpadu je 120 kg na jeden otevírací den.

Ceník zpoplatněných odpadů na sběrném dvoře je k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora.

(ceník aktualizuje svozová firma, ke stažení níže)

Služby poskytované firmou MARIUS PEDERSEN GROUP v České republice

Zneškodňování odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách

Zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných druhů odpadů

Provozování sběrných separačních dvorů

Sanace starých ekologických zátěží

Sběr a svoz pevných odpadů v nádobách od 70 do 1100 l

Sběr a svoz pevných odpadů velkoobjemovými kontejnery

Svoz tekutých odpadů cisternou

Front Loader systém – moderní systém svozu a sběru pevných odpadů

Systémy odděleného shromažďování odpadů s jejich následným využitím – separace odpadů

Zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady (způsobem odběr od místa vzniku odpadu až po konečné využití či zneškodnění odpadu)

Systém MP 97 – bezpečný, hygienický a ekologický způsob nakládání s odpady specifickými pro zdravotnická zařízení

Poradenství, konzultace, osvětová činnost, administrativně legislativní služby v odpadovém hospodářství

Výkup, úprava a předzpracování druhotných surovin – papír, plasty, železné a neželezné kovy

Skartace písemností

Koncepce systému nakládání s odpady vychází z Plánu odpadového hospodářství pro rok 2017 – 2021

Co je plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství (POH) zpracovávají obce a města, která ročně produkují více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Jedná se o strategický dokument města, který určuje směr vývoje v oblasti odpadového hospodářství. POH se skládá ze tří částí – analytické, závazné a směrné. V analytické části se hodnotí stav odpadového hospodářství v době zpracování POH. Závazná část se skládá z cílů a opatření k jejich naplnění. Směrná část obsahuje návrhy ke zlepšení městského systému nakládání s odpady.

Co v POH najdete

  • Informace o vývoji a stavu odpadového hospodářství k roku jeho zpracování
  • Program předcházení vzniku odpadů ČR na úrovni města
  • Cíle v oblasti odpadového hospodářství v plánovacím období 2017 – 2021
  • Úrovně zpracování POH
  • POH se zpracovávají na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

na úrovni celé České republiky (§ 42) zpracovává POH ministerstvo životního na dobu nejméně 10 let. POH ČR vyhlašuje vláda ČR svým nařízením. Aktuální POH ČR byl vyhlášeno dne 22. 12. 2014 s platností na 10 let.

na úrovni kraje (§ 43) zpracovává POH v samostatné působnosti kraj na dobu nejméně 10 let. POH Královéhradecký kraj byl schválen zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na období 2016 – 2025.

na úrovni města (§ 44) zpracovává POH město v samostatné působnosti nejméně na dobu 5 let. POH města Třebechovic pod Orebem byl schválen usnesením zastupitelstva města na 20. zasedáním dne 9. 8. 2017 na období 2017 – 2021.

Způsoby nakládání s odpady

POH na všech úrovních respektují dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, která je stanovená v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní důraz je kladen na aktivity spojené s předcházením vzniku odpadů, což se odráží v povinném zpracování Programu předcházení vzniku odpadů, ve kterém jsou určeny cíle a nástroje pro jejich naplnění.

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSRVÍ – ke stažení níže

 

 

SVOZY ODPADŮ ZE ZELENĚ -  V období od  9.5. do 7.11. 2022 každé pondělí na těchto stanovištích:

 

TÝNIŠŤSKÁ(Rybníček) křižovatka Slezská

15,00 – 15,15 hodin

NA STAVĚ parčík u závor

15,20 – 15,35 hodin

PARDUBICKÁ cesta Na Obec

15,40 – 15,55 hodin

NA TVRZI parkoviště

16,00 – 16,15 hodin

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

16,20 – 16,35 hodin

PALACKÉHO parkoviště

16,40 – 16,55 hodin

KUBELÍKOVA stánek zeleniny

17,00 – 17,15 hodin

HELDOVO NÁMĚSTÍ trafika

17,20 – 17,35 hodin

BĚDOVICE u sběrného místa

17,45 – 18,00 hodin

ŠTĚNKOV na návsi

přistaven kontejner pá 12:00 – so 11:00

KRŇOVICE u hospody při zdi hřbitova

přistaven kontejner pá 12:00 – so 11:00

NEPASICE – trafostanice u mostu na Běleč

přistaven kontejner so 12:00 – po 9:00

POLÁNKY Spol. centrum Býv. Jednota

přistaven kontejner so 12:00 – po 9:00

 

Kontejnery v obcích budou obsluhovány pracovníky Technických služeb

Třebechovice pod Orebem, které budou stacionárně přistaveny a staženy následující den.

 

Ke stažení: Plán odpadového hospodářství (20.24 MB)
Ke stažení: ceník Sběrný dvůr (413.70 KB)

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek